قدم چهارم اطاعت بجای بی اطاعتی و سرکشی

امروزه ما نسلی بسیار نامطیع و سَر خود هستیم. بسیاری از ما این حق را به خود می دهیم که افراد مافوق خود را قضاوت کرده و از آنها سرپیچی کنیم.

اطاعت بجای بی اطاعتی و سرکشی

امروزه ما نسلی بسیار نامطیع و سَر خود هستیم. بسیاری از ما این حق را به خود می دهیم که افراد مافوق خود را قضاوت کرده و از آنها سرپیچی کنیم.

سرپیچی از خداوند و افرادی که او بر ما می گمارد ، بهترین موقعیت را برای حملات شیطان فراهم می کند. خداوند به عنوان سردار لشکر از ما می خواهد که به عنوان یک سرباز به دنبال او برویم. او به ما قول می دهد که این فرمانبرداری از او، نه تنها ما را به وسوسه نمی اندازد ، بلکه از شریر رهایی می بخشد. ( متی باب ۶ آیه ۱۳)

طبق یعقوب باب ۴ آیه ۷، لازمۀ مقاومت کردن با شریر، اول اطاعت کردن از خدا می باشد در غیر اینصورت شیطان از ما نمی گریزد. پس اگر کسی در اطاعت خدا و رهبرانی که خدا بر ما می گمارد، نباشد، در مقابل شریر هیچ مقاومتی ندارد و شریر از او نخواهد گریخت. چون خودِ شیطان ، روحِ سرکشی است. با بی اطاعتی ما در حقیقت او ( شیطان ) را به کنترل کردن خود ، دعوت می کنیم.

خداوند مقاماتی را بر ما گمارده است ، مثل : پدر و مادر، همسر، رهبران و روسای شغلی ( رهبران دولتی ).

 

(۱) کلام می فرماید که برای آنها دعا کنیم.

(۲) می بایست از آنها اطاعت کنیم. (آنها از ما برتر نیستند ولی خدا به آنان مسئولیت محافظت ، بنا و هدایت ما را داده است ).

 

اگر افرادی که به عنوان اتوریته بر ما هستند و از ما کاری را بخواهند که :

۱. با قوانین خداوند و اصول خدا مغایرت داشته باشد.

۲. از محدوده مقام خود که بر اساس اصول و قوانین خداوند تعیین شده ، خارج شوند.

در آن صورت بجای بی اطاعتی می بایست ما با استیناف (Appeal) به مرجع بالاتر بر اتوریته ایشان بخواهیم که مسئله را برای ایشان و خود ما حل کند.

ولی در هیچ زمانی از پوشش اتوریته بالا سر خود ، با بی اطاعتی و سرکشی خارج نشوید ، چون وارد حیطه شیطان خواهید شد. 

در مورد اتوریته غلط ، می بایست از طریق اتوریته بالاتر از او، با ایشان صحبت کنید تا او نیز اصلاح شود ولی هیچگاه از پوششی که خدا بر سر شما گذاشته خارج نشوید.

گاهی می شود که کارفرما ، والدین و یا شوهر، از اتوریته خود سواستفاده می کنند و حتی اگر اتوریته ای در بالا سر خود ندارند ، شما سرکشی و بی اطاعتی نکنید ، بلکه در این موارد باید از قانون کشوری برای حمایت خود استفاده کنید و اگر قانون کشوری ، اتوریته ظالم ( کارفرما یا همسر) را حمایت کند ، شما به خدا به عنوان اتوریته نهایی رجوع کنید ؛ حتی اگر همسر زورگو و آسیب زننده و یا کارفرمای بی انصاف باشد. در آن صورت خدا وارد عمل خواهد شد و از شما دفاع می کند. چون به شما قول داده و او قادر مطلق است و با اطاعت شما از خدا و قانون الهی پوشش و اطاعت آن شخص ، خود خدا به شما پیروزی خواهد داد.

در بعضی موارد که مقامات و دولت و قانون کشوری که طبق رومیان باب ۱۳، خود خدا اجازه داده در قدرت و اتوریته باشند ، از موقعیت خود سوء استفاده کرده ، نه تنها ظلم می کنند ، بلکه از شما می خواهند که از خدا سرپیچی کنید یا در تعهد خود به خدا سازش کنید ، باید خدا را اطاعت کنید و نه انسان را ، حتی اگر باعث شوند که به زندان بروید.

در جایی که شبانانِ کلیسا در جای خود نایستاده اند و متأسفانه به خاطر شخصیت و یا روحیه و عملکرد غیرالهی ایشان ، شما نه تنها خوراکِ روحانی نمی خورید بلکه آسیب هم می بینید، شما نباید با بی اطاعتی از کلیسا خارج شوید ، بلکه به اتوریته بالا سر ایشان مراجعه کنید تا ایشان را تصحیح کنند.

اگر چنین اتوریته ایی نبود از خدا بخواهید وارد عمل گردد ( حزقیال باب ۳۴ ) و اگر هنوز در روحیه غیر الهی باقی ماند ، در آن صورت بدون بی اطاعتی ، سرکشی و حتی لشکرکشی از ایشان بخواهید که برای شما طلب برکت کند و از کلیسا بروید. ولی بدون این تقاضا خارج نشوید ، اگر شما با روحیه درست این تقاضا را بکنید و ایشان بجای برکت حتی شما را محکوم و یا لعنت کنند ، شما با شادی از عملکرد درست خود از آن کلیسا خارج شوید ، بدون اینکه پشت ایشان بد بگویید و یا اعمال ایشان را برملا کنید.

با صدای بلند دعا کنید :

ای پدر آسمانی ، تو در کلام خود به ما گفته ای کـه تَمَرُّد ، مثل گناه جادوگری است و گردنکشی ، مثل بت پرستی است. ( اول سموئیل باب ۱۵ آیه ۲۳ )

اعتراف می کنم که در مواقعی از زندگیم با عمل و اخلاق و رفتار خود از مقامات بالاتر از خودم سرپیچی کرده ، گناه نموده ام.از تو ای پدر تقاضای بخشش کرده و از تو ای مسیح می خواهم که بوسیله خون خود ، تمام قلعه های شیطان را که بوسیله بی اطاعتی های من در زندگیم ایجاد شده ، نابود سازی.

دعا می کنم که تو ای خداوند ، نور خود را بر من بتابانی و تمام نا فرمانبرداری های مرا از کودکی تا به حال بر من واضح کنی. از هم اکنون تصمیم می گیرم که روح مطیع و قلب فرمانبرداری داشته باشم.

در نام خداوندم عیسی مسیح ، آمین.

در اطاعت بودن ، عملی است که با ایمان انجام می شود. با اطاعت کردن از مقامات و قدرت ها و اتوریته ها ، در حقیقت دارید به خدا توکل می کنید که از طریق آنها کار کند. کلام خدا می فرماید که یکدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید ( افسسیان باب ۵ آیه ۲۱ ). اما خدا طبق کلام ، مقاماتی را در زندگی ما قرار داده تا اراده او در بین ما انجام شود. خداوند در کلام خود انسان را دعوت به اطاعت از خود و اشخاص زیر می کند :

 

۱) خداوند ( دانیال باب ۹ آیه ۹ و ۱۰ )

۲) پدر و مادر ( افسسیان باب ۶ آیه ۱-۳ )

۳) شوهر ( اول پطرس باب ۳ آیه ۱-۴ )

۴) کارفرما ( رئیس ) ( اول پطرس باب ۲ آیه ۱۸- ۲۳)

۵) رهبران کلیسایی (عبرانیان باب ۱۳ آیه ۱۷)

۶) مقامات دولتی ( رومیان باب ۱۳ آیه ۱-۷ ، و اول تیموتائوس باب ۲ آیه ۱-۴  و اول پطرس باب ۲ آیه ۱۳-۱۷)

۷) از ایمانداران ( وقتی کسی حرف درستی طبق کلام می زند ) ( افسسیان باب ۵ آیه ۲۱ )

در هر هفت مورد بالا قلب و فکر خود را با کمک روح  القدس تفتیش کرده ، موارد سرپیچی از خداوند و یا اشخاص نامبرده را بخاطر آورید و به وسیله دعای زیر از خداوند تقاضای بخشش کنید :

خداوندا اعتراف می کنم که از [………………………….] در مورد [………………………….] نافرمانی کرده ام.

مرا برای نافرمانیم ببخش زیرا که به این وسیله ، دست شیطان را برای کنترل در زندگیم باز کرده  ام. به اسم عیسی مسیح این زمین نافرمانی را از شیطان پس می  گیرم. 

از این به بعد من فرمانبردار و تسلیم کلام تو خواهم بود. طبق کلامت از [………………………….] که بر من قرار دادی اطاعت می  کنم.

در نام عیسی مسیح، آمین

Scroll to Top