توبه واقعی

معنی توبه واقعی چیست؟

کلمۀ توبه، به معنی عوض کردن طرز فکر می باشد. توبه واقعی باید در هر سه قسمت روان انجام شود.

معنی توبه واقعی چیست؟

 

کلمۀ توبه، به معنی عوض کردن طرز فکر می‌باشد. توبه واقعی باید در هر سه قسمت روان انجام شود.

 

۱- توبه در فکر:( به یونانی لغت “متانویا” یعنی فکرت را عوض کن )

یعنی اینکه شخص در مورد گناه،  خدا و انسان تغییر فکر بدهد. برای توبه واقعی در فکر، باید بپذیریم که گناهکار هستیم.

گناه‌ یعنی دوری از خدا و انجام ندادن اراده خداست

خدا، خدای محبت و خدای قدوس است.

 انسان، موجود گمشده و ناپاکی است.

 

۲- توبه در احساسات:( به عبری لغت “ناکام” یعنی احساس پشیمانی)

برای توبه در قسمت احساسات‌، باید احساس غم و پشیمانی نسبت اعمال خود داشته باشیم و اشتیاقِ شدید برای بخشیده شدن داشته باشیم.

 

۳- توبه در اراده: ( به عبری لغت ” شآو ” یعنی برگشت کردن )

برای توبه در قسمت اراده ، باید قدمِ عملی برداریم. یعنی باید به زبان اعتراف کنیم که گناهکار هستیم و توبه کنیم و 180 درجه برگشت کنیم و وقتی که ثمرات توبه در زندگی ما دیده شوند‌؛ آنگاه توبه ما، توبه واقعی و حقیقی محسوب می‌شود.

Scroll to Top