اقتدار و مسح

اقتدار چیست؟

 اقتدار، حق اجرایی کلام خداست. اقتدار(آتوریته)، قدرت اجرایی قول‌های خدا در زندگی ماست.

زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که از جانب خدا مرتّب شده است.

(رومیان، باب ۱۳ آیه ۱)

اقتدار چیست؟

 

اقتدار، حق اجرایی کلام خداست. اقتدار(آتوریته)، قدرت اجرایی قول‌های خدا در زندگی ماست.

« زیرا که قدرتی جز از خدا نیست وآنهایی که هست از جانب خدا مرتّب شده است».

(رومیان ، باب ۱۳ آیه ۱)

تمام قدرت‌ها بوسیله خدا تنظیم شده‌اند. کلیسا و ایماندار باید از اقتداری که عیسی مسیح به او داده است، استفاده کند. شیطان اقتدار روحانی یک خادم را تشخیص می‌دهد، ولی لزوماً آن را تأیید نمی‌کند. اما اگر ایماندار از اقتدار خود آگاه باشد و در چارچوب درست از آن استفاده کند‌، آنگاه شیطان از او اطاعت خواهد کرد.

اگر خودِ ایماندار تحت اطاعت خدا و اتوریته ایی که خداوند بر او قرار داده است‌، نباشد ؛ هر چقدر هم که جنگ روحانی انجام دهد‌، جواب نخواهد گرفت، چون اقتدار مسیح از او جاری نخواهدشد.

فرق بین اقتدار و قوت (مسح) چیست؟

۱- قدرت و اقتدار (Exousia):

امتیاز و حقِ انجام دادن و حق اجرایی کلام خدا است.

اقتدار با اطاعت زیاد می‌شود. (کلید اقتدار)

۲- قوت (Dunamis):

توانایی اجرای آن کار است.

 قوت = مَسح و با مُردن در نفس زیاد می‌گردد.

مسح در قدوسیت نمایان می‌شود. برای بالا رفتن مسح خدا در زندگی ما احتیاج به قدوسیت در فکر، احساسات و اراده داریم. قدوسیتی که از مسیح بر ما گذاشته می‌شود در اعمـال ما نمایـان می‌گردد. ( فیلیپیان باب ۳ آیه ۹ )

مثال:

در مقابل یک دَرِ بزرگ آهنین سنگین قرار گرفته‌اید که بسته است، عیسی مسیح به شما کلید باز کردن در را می‌دهد (اقتدار)، کلید را می‌اندازید و در باز می‌گردد (کلید، حق اجرایی است که در را باز می‌کند). ولی آنقدر سنگین است که احتیاج به قوت و توانایی دارد که روح القدس آن را می‌دهد تا بتوانیم در را کاملاً باز کنید.

عیسی مسیح، اقتدار و حق اجرایی، را و روح القدس، توانایی و مسح اجرایی کلام خدا را به شما می‌دهد؛ این مسح و اقتدار است که شما را از اسارت‌ها، آزاد و در زندگی پیروزمند می‌کند.

اقتدار خود را بشناس‌، باور کن و بکار ببر. 

اقتدار: ( اقتدار= قدرت = آتوریته = حق اجرای کلام )

کلام خدا آتوریته کامل است، و تمام قدرت و اقتدار اجرایی آن در آسمان و زمین در دست عیسی مسیح است، و می‌خواهد آن را به من و شما بدهد و از طریق  ما، اقتدار خود را بر روی زمین اجرا کند. 

« پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت: «تمامی قدرت (آتوریته) در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته، همۀ امّت ها را شاگرد سازید».

(متی، باب ۲۸ آيه ۱۸-۲۰)

« که در وی از جهت جسم، تمامی پری الوهیت ساکن است. و شما در وی تکمیل شده‌اید که سر تمامی ریاست و قدرت (آتوریته) است».

(کولسیان، باب ۲ آيه ۹-۱۰)

« اقتدار خود را استفاده کن»

(کولسیان، باب ۲ آيه ۱۵ و رومیان، باب ۱۶ آیه ۲۰)

برای بالا رفتن اقتدار و آتوریته، باید از عیسی مسیح و کلام خدا اطاعت کنیم. اگر می‌خواهید بر ارواح پلید اقتدار داشته باشید و به فرمان شما از زندگی شما و دیگران خارج گردند، می‌بایست در اطاعت کامل کلام باقی بمانید. 

(یعقوب باب ۴ آیه ۷)

بدون اطاعت از خدا و کلام و افرادی که خدا برای پوشش ما به عنوان همیار و شبان گذاشته است، نمی‌توانیم در مقابل ارواح مقاومت کنیم و نمی‌توانیم آنها را اخراج کنیم.

مسح : ( توانایی و قوت اجرایی کلام خدا )

یعنی توانایی ماورای انسان برای اجرای کلام خدا و صد در صد این مسح در شخص ایماندار در زمان تولد تازه و دریافت روح القدس وجود دارد ( دانلود شده است). فقط او باید اجازه دهد تا این مسح در او فعال و از او جاری شود.

برای بالا رفتن مسح، باید در قدوسیت، در تسلیم بودن به روح القدس ( پُری روح‌القدس‌)، قوی‌تر شویم. جاری بودن قوت روح‌القدس در شخص ایماندار با تسلیم کردن فکر، احساسات و اراده او امکان پذیر است.

« روح خداوند بر من است، زیرا کـه مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم».

(لوقا باب ۴ آيه ۱۸)

« پس دوازده شاگرد خود را طلبیده، به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند».

(لوقا، باب ۹ آیه ۱-۲)

« دوازده شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند».

(متی، باب ۱۰ آیه ۱)

 

« و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و هرگاه دست‌ها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت».

(مرقس، باب ۱۶ آیه ۱۷-۱۸)

 

« الحال او را که قادر است که بکند بینهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، بحسب آن قوتی که در ما عمل می‌کند».

(افسسیان ، باب ۳ آیه ۲۰)

 

اقتدار چگونه بدست می‌آید؟

۱) شناخت هویت

۲) داشتن امنیت

۳) اطاعت کلام

اقتدار چگونه بیشتر می‌گردد؟

فقط با اطاعت حقیقی از کلام، روح خدا و افرادی که خدا به عنوان آتوریته بر سر ما گذاشته است.

مسح چگونه بدست می‌آید؟

۱) شناخت هویت

۲) تشخیص خواندگی خود و ایستادن و عملکرد در آن

۳) مُردن (غلاطیان باب ۲ آیه ۲۰)

مسح چگونه بیشتر می‌گردد؟

(۱) با قدوسیت

(۲) تسلیم نفس به روح خدا

(۳) روح خدا از درون ما بدون مانع نفس ( بند، قلعه ) جاری خواهد شد.

 

آتوریته ۲:۲ چیست؟

آتوریته۲:۲                                

دو شخصیت بارز                                 دو عملکرد بارز

۱. فروتنی او به دیگران ثابت شود        ۱. محافظت افرادی که خدا به او داده

۲. منفعت دیگران را می‌خواهد          ۲. بنای افرادی که خدا به او داده

هر لاوی، خادم و شبان طبق اول پطرس باب ۵ می‌بایست در این اقتدار قرار بگیرد. 

آتوریته پوششی است، که یک خادم برای شاگردانی که خدا به او داده ایجاد می‌کند. این قدرت ویا اقتدار وآتوریته، اجرایی برای کنترل و خداوندی کردن بر دیگران نیست، بلکه برای پوشش، محافظت و هدایت آنان است.

کسی که صاحب این خصوصیت آتورتیه ۲ : ۲ می‌بایست دو شخصیت بارز مسیح و دو کارایی را در عمل باید نشان دهد.

یک خادم خدا می‌بایست شبیه مسیح باشد؛ ولی برای اینکه بتواند عامل دست خدا به عنوان آتوریته شخص دیگری باشد؛ می‌بایست حداقل این دو شخصیت، به طور واضح در او نمایان بوده و شاگرد و یا تیموتائوس او، این دو شخصیت و کارایی را در او ببیند.

کسی را شما به عنوان آتورتیه ۲:۲ خود انتخاب می‌کنید، باید فروتنی او به شما ثابت شده باشد و در رابطه با او ببینید که او منفعت شما را می‌خواهد، و بدانید که او، نه تنها در دعاها، بلکه با نصیحت، تعلیم صحیح و حتی گوشزد و توبیخ، شما را از خطرات و لغزش‌ها و حملات محافظت می‌کند. شما باید ببینید که او برای بنای شما، از خدا می‌گیرد و به شما می‌دهد. البته اگر کسی که در پوشش آتوریته ۲:۲ شخصی قرار می‌گیرد، حتی اگر او چیزی برای بنا نداشته باشد، چون شاگرد با فروتنی خود را به خدایی که بر سر آتوریته او هست قرار می‌دهد، حتماً خداوند از آن فرد که در آتوریته است استفاده کرده و شخص ویا شاگرد( تیموتائوس) مطیع و فروتن را برکت می‌دهد.

شخصی که در آتوریته است، می‌بایست خودش نیز در اقتدار و پوشش شخص دیگری باشد‌، تا بتواند واجد شرایط پوشش برای دیگران باشد. شخصی که در آتوریته است، اگر خود او تعلیم جو و تصحیح جو باشد، و طبق غلاطیان باب ۲ آیه ۲۰ مُرده باشد، حتی اگر اشتباه کند چون در صداقت خدا قدم زده است، خداوند حتماً آن اشتباه را برای برکت شخص مطیع زیر پوشش او( تیموتائوس او) استفاده خواهد کرد. چون شاگرد او در اطاعت بوده است و خدا اطاعت این شاگرد را با وجود اشتباه و حتی خطای آتوریته بر سر او، احترام می‌گذارد و هر خطایی را برای او به برکت، تبدیل خواهد کرد و این نشانه عمل مستقیم خدای نیکو که پوشش اصلی و آتوریته خدای نیکو بر سر همه ما است، می‌باشد.

 

Scroll to Top