دشمن کیست؟

برای اینکه جنگ ما موثر باشد، ما باید دشمن خود را بشناسیم. باید از روش‌های او و اسلحه‌هایی را که بکار می‌برد، آگاهی داشته باشیم.

دشمن کیست؟

برای اینکه جنگ ما موثر باشد، ما باید دشمن خود را بشناسیم. باید از روش‌های او و اسلحه‌هایی را که بکار می‌برد، آگاهی داشته باشیم.

۱- نفسِ ما

۲- شیطان و ارواح شریر

شیطان و ارواح پلید مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق و روش‌های ذکر شده در زیر به ما لطمه می‌زند:

(۱) گناهان و نقاط ضعف ما

(۲) نفس و خواسته‌های انسانی ما

(۳) دیگران و گناهان اطرافیان

(۴) قدرت‌ها و دولت‌ها و سیستم‌های دنیا

« هشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد».

(اول پطرس، باب ۵ آيه ۸)

« زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهان داران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی».

(افسسیان، باب ۶ آیه ۱۲)

« تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکاید او بی خبر نیستیم».

(دوم قرنتیان، باب ۲ آيه ۱۱)

اسلحه‌های شیطان:

شیطان با استفاده چهار اسلحه، سعی می‌کند: بدزد، بکشد، ببلعد، نابود سازد و هلاک کند.

۱) فریب و دروغ :

هر چه مخالف حقیقت کلام است، دروغ است . فریب، دروغی است که بعنوان راست پذیرفته‌ایم.

« و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود، هشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ می‌خوریم، لاکن از میوه درختی که در وسط باغ است، خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید».

(پیدایش، باب ۳ آیه ۱-۳)

۲) وسوسه: (بر سر دو راهی)

وسوسه به خودی خود گناه نیست، چون بر سر دو راهی انتخاب قرار گرفته‌ایم. انتخاب غلط خارج از اراده خدا گناه است. حتی شیطان به خود اجازه داد عیسی را وسوسه کند، پس ما را نیز وسوسه خواهدکرد. شما چی فکر می‌کنید که عیسی چگونه جواب وسوسه‌های شیطان را داد و گناه نکرد؟ 

« آنگاه عیسی به هدایت روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید».

(متی، باب ۴ آيه ۱)

۳) محکومیت:

او می خواهد:

  • خدا را در برابر ما محکوم سازد.

« بلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید ، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود».

(پیدایش ، باب ۳ آیه ۵)

شیطان می‌خواهد به ما بگوید که خدا، خدای نیکویی نیست و خدای خودخواهی است. او می‌خواهد که ما فکر کنیم که همه بدبختی‌ها و سختی‌ها و بیماری‌ها را خدا بوجود آورده است. او می‌خواهد که ما را چنین گول بزند که اگر خدا هم، دلیل تمامی بدی‌ها نیست ولی می‌تواند جلوی بدی را بگیرد و نمی‌گیرد، خدای قادر مطلق که خدای نیکوست را در چشم ما محکوم می‌کند.

  • ما را در برابر خدا محکوم کند.

« شیطان در جواب خداوند گفت : آیا ایوب مجانا از خدا می‌ترسد؟ آیا تو گرد او و گرد خانه او و گرد همه اموال او به هر طرف حصار نکشیدی و اعمال دست او را برکت ندادی و مواشی او در زمین منتشر نشد؟ لیکن الان دست خود را دراز کن و تمامی مایملک او را لمس نما و پیش روی تو، تو را ترک خواهد نمود».

(ایوب، باب ۱ آيه ۹-۱۱)

« زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می‌کند، به زیر افکنده شد».

(مکاشفه، باب ۱۲ آيه ۱۰)

  • ما را بر علیه یکدیگر محکوم می‌کند.

« اما هر که را چیزی عفو نمایید، من نیز می‌کنم زیرا که آنچه من عفو کرده‌ام، هرگاه چیزی را عفو کرده باشم بخاطر شما به حضور مسیح کرده‌ام، تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکاید او بی‌خبر نیستیم». 

(دوم قرنتیان، باب ۲ آيه ۱۰-۱۱)

 

  • خود ما را محکوم می کند.

در مورد هویت ما، رابطه با خدا و با دیگران، رفتار و گناهانمان

 

۴) آسیب جسمی :

شیطان و ارواح پلید می‌توانند آسیب‌های جسمی نیز از بُعد روح به بُعد جسم در ما ایجاد کنند و حتی می‌توانند باعث مرگ غیر ایماندار شوند ( روحِ مرگ ) ولی هیچ حقی در مرگ ایماندار به مسیح ندارند.

شیطان معمولاً از طریق وسوسه و فریب ضربه‌های اولیه را می‌زند. او در فکر ما چنین صحبت می‌کند: « چرا تو امتحان نمی‌کنی؟ همه این کار را می‌کنند، علاوه براین هیچ کس متوجه نمی‌شود، کی قراره که بفهمه»؟  به محض اینکه شما فریب او را خوردید و وسوسه را به گناه تبدیل کردید او فوراً شما را محکوم می‌کند و می‌گوید : « به تو هم میگن مسیحی؟ چه جور فرزندی برای خدا هستی؟ آبروت جلوی همه رفته، بهتره که بارت و ببندی و بری چون خدا تو را کنار گذاشته».

خبر خوش این است که شما مجبور نیستید که به محکومیت‌های دشمن گوش دهید و خود را شکست خورده ببینید. شیطان داور شما نیست، او فقط مدعی شماست. وقتی که شما تحت حملات او قرار می‌گیرید و احساس بی ارزشی می‌کنید، هیچ اعتنایی به او نکنید. بلکه جواب او را به این صورت بدهید: « من به مسیح توکل دارم، من فرزند خدا هستم، خداوند مرا از محکومیت آزاد کرده است و مرا در خون مسیح عادل شمرده است. شیطان تو اجازه داوری بر من نداری. تو فقط می‌خواهی مرا محکوم کنی و من خریدار آن نیستم».

اقتدار ( حق اجرایی ) روحانی بر بَرَهوت ظلمت، یک اقتدار شخصی و یا مستقلی نیست. بلکه اقتداری ( حق اجرایی ) است که وابسته به مسیح می‌باشد. وقتی که شیطان سعی کرد که مسیح را وسوسه کند، مسیح با کلام خدا بر علیه او ایستاد، ما هم باید در جنگ روحانی با باور کلام مکشوف شده و اطاعت از آن با اقتدار استفاده کنیم تا شیطان از ما نیز بگریزد. برای توضیح بیشتر:

« پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد».

(یعقوب، باب ۴ آيه ۷)

وقتی که ما از خداوند اطاعت می‌کنیم، یعنی در عمل سرسپردگی خود را به مسیح دهیم؛ قدرت شیطان بر ما از بین می‌رود.

(۱) بر علیه وسوسه

« هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است که نمی‌گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مَفِری نیز می‌سازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید.».

(اول قرنتیان، باب ۱۰ آيه ۱۳)

(۲) بر علیه محکومیت

« پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. زیرا یقین می‌دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت‌ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد».

(رومیان، باب ۸ آيه ۱ و ۳۸-۳۹)

(۳) بر علیه فریب

(۴) یوحنا باب ۸ آیه ۳۲ « و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد».

توجه!

برای آشنای با کارهای شیطان و مقابله به آن به کتاب « جنگ روحانی» مراجعه کنید.

 

Scroll to Top