ابزار جنگی ما

ابزار جنگی ما چیست؟

۱) خون مسیح

« و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند».

(مکاشفه، باب ۱۲ آيه ۱۱)

ابزار جنگی ما چیست؟

۱) خون مسیح

« و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند».

(مکاشفه، باب ۱۲ آيه ۱۱)

چرا؟ چون خون مسیح پاک کننده گناهان ماست و شیطان هیچ سندی بر علیه ما ندارد. 

کولسیان باب ۲ آیه ۱۴ ، رومیان باب ۸ آیه ۱.

۲) نام عیسی مسیح

« تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود».

(فیلیپیان، باب ۲ آيه ۱۰)

نام عیسی یعنی حق اجرایی مسیح ، قدرت اجرایی او، اقتدار او، که روی صلیب با پاشنه پا سر شیطان را خورد کردو این اقتدار را به ما هم داده. 

کولسیان باب ۲ آیه ۱۵، متی باب ۲۸ آیه ۱۸.

۳) اسلحه روحانی

« خلاصه، ای برادران من در خداوند و در قوت توانایی او زورآور شوید. اسلحه تام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید».

(افسسیان، باب ۶ آیه ۱۰-۱۸)

پوشیدن اسلحه روحانی، و درک کاربرد جزئیات این زره و پوشش و محافظت خدا و قدرت اجرائی بر سر شیطان را به ما می‌دهد.

۴) اعلام حقیقت ( کلام شهادت )

« و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند».

(مکاشفه، باب ۱۲ آيه ۱۱)

آنچه که خداوند در زندگی شما و دیگران انجام داده است، اعلام هویت حقیقی خود و کارهایی که خدا در زندگی ما انجام داده و باورهای خود واعلام کلام، باعث می‌گردد که قدرت اجرائی شما فعال گردد و در نبرد با شیطان، ما پیروز گردیم.

یک مسیحی نباید فقط در برابر دشمن از خود دفاع کند ، بلکه باید همواره حالت حمله به دشمن و بر بَرهوت ظلمت را داشته باشد ، تا خود شیطان از او بترسد و هر موقع که شیطان به ما حمله می‌کند، اگر بداند که ما فقط دفاع نمی‌کنیم بلکه آمده و از برهوت و پادشاهی او، تعداد زیادی را از زیر سلطه او بیرون می‌بریم، حساب کار خود را می‌کند و در عوض اینکه ما از او بترسیم ، او از ما خواهد ترسید.

دعا کنید :

  • خداوندا به ما اقتدار و قوت خود را داده‌ای، اجازه بده بوسیله اعلام حقیقت، اعلام پاک کنندگی خون تو، اعلام اقتدار تو و با پوشیدن زرهِ روحانی، روزانه در مقابل شریر مقاومت کنم که او از من و خانواده‌ام و کلیسای تو دور شود.

 

Scroll to Top