تجهیز شبانان

رویا : 

اکتیویت کردن پتانسیلی که خدا در تک تک خادمین ، شبانان و رهبران گذاشته است تا در خدمت خود پر ثمر و موثر باشند

رویا : 

اکتیویت کردن پتانسیلی که خدا در تک تک خادمین ، شبانان و رهبران گذاشته است تا در خدمت خود پر ثمر و موثر باشند هدف کلیسای گلوبال ایرانیان چیست ؟ ……………………………………………………………………………………….۱

 

۱. بدون انتظار : بدون توقع و برگشت برکت از طرف شبانان به ما ، بدون انتظار از هر نوع رابطه اجباری همیاری ، شورائی و یا کلیسائی ، و یا دریافت هدیه و ده یک ، عزیزان را در شفافیت و بدون نقاب خدمت کنیم تا آنها به پتانسیل اصلی خود برسند 

۲. گل بزنید : شما گل بزنید ما گل زده ایم و پادشاهی خدا گسترش پیدا می کند و همه ما در آن شریک هستیم. 

۳. الهامات شخصی : سعی می کنیم آنچه را یافته ایم با فروتنی با شما در میان بگذاریم تا فقط خود روح القدس به شما مکاشفه و آها مومنت های مخصوص خودتان و مربوط به خدمت خودتان را بدهد 

۴. اجرا : هر چه را که روح القدس در این دوره به شما مکشوف می کند را به نحوی که خودتان صلاح میدانید و هدایت می شوید در خدمت و کلیساهای خود اجرا کنید. 

۵. فقط با یک شرط: و اینکه هر چه را که خدتان از روح القدس دریافت می کنید را به دیگران و خادمین جوان انتقال دهید 

 

 

ماموریت این خدمت :………………………………………………………………………………………………………………………۲                         

( تجهیز خادمین ، شبانان و رهبران )

 

۱. بدست آوردن شفا و آزادی شخصی و ادامه در رشد برای رسیدن به قامت پری مسیح 

۲. مجهز شدن به کلید ها ی جنگ روحانی 

۳. اکتیویت کردن مسح و اقتدار خدا در زندگی و خدمت خود………………………………………………………………………….۴

۴. آگاهی از شخصیت و کارایی لازم برای اقتدار ۲:۲ در خدمت…………………………………………………………………………۴۵. مجهز به روش های نوین و سیستماتیک رهبری نوین………………………………………………………………………………….۳

۶. مجهز شده که بتوانند به صورت یک دکتر حرفه ای کلینیک و یک ژنرال با تجربه جنگ روحانی خدمت کنند 

۷. بتوانند باعث نجات ، شفا و آزادی قوم خدا و گسترش کلیساهای خانگی و محلی و پادشاهی خدا شوند

 

 

روش تجهیز یک رهبر چگونه است؟

                                                                                         

۱. سمینار و دوره رهبری نوین را شرکت کند 

۲. کلاس های شفا و آزادی و جنگ روحانی را شرکت کند و یا خودش جزوه را شخصا مطالعه کند و با همیار یا شبان و یا آتوریته ۲:۲ خود کار کند تا در این طرز فکر و کارائی حرفه ای گردد                                                 

۳. آزادی شخصی خود و آتوریته ۲:۲ را بدست آورد …………………………………………………………………………………………۴

۴. در کارگاه های رهبری نوین در عمل با کمک یک مربی یا منتور تجربه بدست آورد  

 

 

  • مسیر رشد یک رهبر در سه حوزه خواهد بود : 

 

۱. شخصیت 

۲. کارائی  ( مسح + اقتدار )……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۳. یاد گیری روش ها و تکنیک های نوین رهبری   ( شبان یا رهبر کیست؟ )…………………………………………………۹     


۱) رشد در شخصیت:………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

 

۱. الگو مسیح خداوند ( افسسیان ۴ : ۱۳ ) به قامت پری مسیح برسد……………………………………………………………..۱۱

۲. مردن (غلاطیان ۲ :۲۰ + غلاطیان ۵ : ۲۴ + غلاطیان ۶ : ۱۴ ) 

۳. آزادی از بند ، قلعه ، نقاط کور……………………………………………………………………………..(به جزوه شفا و آزادی مراجعه کنید) 

۴. داشتن کلیدهای شفای درون……………………………………………………………………………….(به جزوه شفا و آزادی مراجعه کنید)

۵. تشخیص هویت اصلی خود (نه هویت خدمتی)……………………………………………………(به جزوه شفا و آزادی مراجعه کنید)     

۶. بخشش (آزادی و داشتن کلید در بخشش احساسات)…………………………………………(به جزوه شفا و آزادی مراجعه کنید)      

۷. اطاعت (تا بتواند در شخصیت اتوریته ۲:۲ رشد کند)………………………………………….(به جزوه شفا و آزادی مراجعه کنید)

۸. رشد در EQ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۹. سرسپرده واقعی ، sold out  با خصوصیات یک رهبر حقیقی…………..۱۳……………………………۱۴……………………….۱۵

۱۰. فروتن ( مرده حقیقی فروتن است )  

۱۱. تعلیم جو ، تصحیح جو 

۱۲. بی نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱۳. بی توقع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴                                                                                                                      

۱۴. بی نقاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴                                                                                                                      

۱۵. شخصیت در راستی کامل توام با فیض  ( یوحنا ۱ : ۱۷ ) 

۱۶. داشتن شخصیت قابل اعتماد و استوار در رابطه سالم و نمونه با خانواده و دیگران با حریم ها و پل های ارتباطی صحیح 

۲)   رشد در کارائی : 

۱. ارزیابی شخصیت انسانی خود و آگاهی از پرسونالیتی همسر و همکاران (سعی کند که همانند مسیح عمل کند) 

۲. ارزیابی عطایای روحانی خود ، آگاهی از عطایای همکاران خود…………………………………………………………………….۷                                                          

۳. درک و تشخیص خواندگی خود و همکاران خود……………………………………………………………………………………………۸                                                                            

۴. رشد در خواندگی یونیک خود……………………………………………………………………………………………………………………….۱۹                                                                                                 

۵. داشتن رویا و هدف زندگی و خدمتی (نداند که چگونه آن را مدون کرده و به همکاران خود انتقال دهد)…………………………………۶………………………………………۲۱

۶. اکتیویت کردن مسح خدا  (آتش)  از درون خود (بوسیله قدوسیت)………………………………………………………………………………..۴  

۷. اکتیویت کردن اقتدار خدا که به او داده شده است (بوسیله اطاعت)……………………………………………………………………………..۴

۸. اقتدار تعلیم کلام (چه در موعظه الهامی جمعی ، تعلیم کلاس ، تعلیم تک به تک)………………………………….۲۲  

۹. توانائی ، تشخیص و ارزیابی عوارض ، ریشه ها در خود و دیگران و داشتن کلیدها و مسح شفا و آزادی  

۱۰. شناخت و آگاهی کامل به مسائل جنگ روحانی و اخراج ارواح…………………….(به جزوه جنگ روحانی مراجعه کنید)  

۱۱. اقتدار اخراج ارواح را در خود باور و فعال و اکتیویت و در نهایت اجرا کند…..(به جزوه جنگ روحانی مراجعه کنید)   

۱۲. در اقتدار و پوشش اتوریته ۲:۲ خود قرار بگیرد که بتواند خود را ارزیابی کرده و جوابگو نگاه دارد……………..۴                   

۱۳. در چهار مرحله رشد رهبری ، خودش رشد کند و رهبر بسازد……………………………………………………………………۱۸                                                           

۱۴. ملکوتی فکر کند ، نه فقط به فکر خودش و کلیسای محلی خودش باشد……………………..۳۷…………………………۳۸         

۱۵. قدم ایمانی بردارد (ریسک بر اساس هدایت خدا)…………………………………………………………………………………………………۲۰                                                                         

۱۶. خود را در آوردن میوه ارزیابی کند ( نجات ها ، شفا و آزادی ها ، کیفیت رشد رهبران )                            ۳)   یادگیری روش ها و تکنیک های رهبری نوین : 

 

۱. دانستن سه میم رهبری (ماموریت ، مسئولیت ، متعهد ، بجای مقام ، منصب ، مالکیت)…………………………………………………..۲۴                            

۲. دانستن ۵ میم شاگرد سازی و شبانی (مبشر ، مادر و پدر ، معلم ، مربی ، مشاور)…………………………………………………….۲۵                                   

۳. اکتیویت کردن مسح و اقتدار کار گذاشته شده در افراد توسط کلام و روح القدس……………………………………۲۶                                   

۴. معنی واقعی آتوریته ۲:۲ و طرز عمل کردن در آن…………………………………………………………………………………………۴                                                                          

۵. طرز فکر تازه ( آگاهی و داشتن دیدگاه تازه از شفا و آزادی و جنگ روحانی در زندگی شخصی و خدمت) 

۶. وصل کردن مردم به کلام و روح القدس نه خود (روش پاراکلیت) و خود به صورت همیار باقی بماند……………..۱۶           

۷. طرز تعلیم جدید (روش سوالی ، وصل کردن به پاراکلیت ، نجوید و بعد بگذارید دهان شاگرد !!! او کودک نیست) 

۸. روش های درک را یاد بدهید تا خود الهیات را (بگذارید الهیات را خودش بخواند و برای شما توضیح دهد و شما همیار او باشید تا بیراهه نرود ، صحرای کربلا !!! )……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷                                                                       

۹. روش های ارزیابی شخصی و خدمتیSWOT……………………………………………………………………………………………….۲۷                                                                                                

۱۰. طرز شروع یک خدمت موثر ، ایجاد نهضت ، ماموریت مشخصSMART…………………۲۹………………………….۳۰………………………………۳۱                     

۱۱. خدمت تیمی ، اتحاد بین رهبری کلیسا و اتحاد با کلیساهای دیگر…………………………۳۲………………………………..۳۳                                             

۱۲. چگونگی حل اختلافات در کلیسا و ایجاد صلح……………………….۳۴………………………………۳۵………………………………۳۶                                                             


  • عملکرد یک شبان در تجهیز کلیسای خود چیست ؟ 

 

  • بشارت و نجات 
  • شاگرد سازی 
  • پرورش و تجهیز خادم و رهبران 
  • شروع کلیساهای خانگی ( نحوه شروع و گسترش کلیساهای خانگی در ایران و خارج از ایران فرق می کند) 
  • گسترش کلیسا های ساختمانی موفق و پر ثمر     
ابزار چیست ؟            

 

۱. تائید نجات : نحوه تعلیم روش را بلد باشد که اجرا کند 

۲. روش تبدیل : نحوه تعلیم روش تبدیل را بتواند یاد دهد                                 

۳. چهار عمل اصلی را کامل بداند که چگونه افراد را اکتیویت کند 

۴. روش تعلیم و تجهیز افراد را در ۷ کوه بداند و آنان + لاویان را تجهیز کند 

۵. چگونگی روش های شروع کلیساهای خانگی داخل ایران و خارج از ایران را یاد بگیرد و انتقال دهد و اکتیویت کند 

۶. چگونگی روش گسترش کلیساهای ساختمانی خارج از کشور توسط شروع کلیساهای خانگی……………………………………..۴۰……………………………………………………۴۱………………………………………..۴۲        

۷. سیستم های نوین رهبری کلیساها در اداره کلیساهای موفق و پر ثمر(عبور از مرز ها)…………………………………..۲۳                          

۸. هدف استفاده از میدیا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹                                                                                                         

نکات مهم قابل بررسی : 

 

۱. تائید نجات چیست؟ 

۲. روش تبدیل چیست ؟ 

۳. چهار عمل اصلی چیست ؟

۴. ۷ کوه چیست ؟ 

۵. ” آنان ”  و لاویان چه کسانی هستند ؟ 

۶. اتوریته ۲:۲ چیست ؟                                                                                                                                                                                       

۷. چگونه بتوانم شبان شما باشم؟…………………………………………………………………………………………………………………….۴۳                                                                                          

۸. دستگذاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴                                                                                                                    

۹. روش شروع کلیساهای خانگی در ایران چگونه است ؟ ( به جزوه مخصوص بشارت نوین در ایران رجوع کنید )

۱۰. روش شروع کلیساهای خانگی و گروه های خدمتی در کلیساهای ساختمانی خارج از ایران چگونه است ؟ 
وظیفه ما شبانان : بیرون آوردن و اکتیویت کردن حد نهائی پتانسیل شاگردان است و اجازه بدهیم که خودشان به آن پتانسیلی که خدا در آنان کار گذاشته پی ببرند و درک کنند و به حد نهائی پتانسیل خود برسند 

Scroll to Top