اصول پایه ای یک رهبر چیست ؟

۱. شخصیت 

۲. کارائی 

۳. مسئولیت و وظایف ( نگرش درست به سازماندهی و رهبری نوین )

 

۱. شخصیت 

۲. کارائی 

۳. مسئولیت و وظایف ( نگرش درست به سازماندهی و رهبری نوین ) شخصیت 

 

۱. مرده

غلاطیان ۲ : ۲۰ 

 من با مسیح مصلوب شده‌‌ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می‌کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند و در خصوص این زندگانی جسمانی‌ای که من اکنون دارم، فقط به وسیلۀ ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می‌کنم‌.

 

غلاطیان ۶ : ۱۴ 

 و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیلۀ آن، دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا‌

 

لوقا ۹ : ۲۳ 

پس به همه گفت: «اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند می‌باید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند.


۲. هر چه کنید برای جلال خدا کنید 

کولسیان ۳ : ۲۳ 

هر چه کنید از دل کنید برای خداوند و نه برای بشر 

 

اول قرنتیان ۱۰ : ۳۱ 

پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید

 

۳. تعلیم جو و تصحیح جو   ( روحیه فروتن )  

متی ۷ : ۷ 

سوال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد

خود را با کسی مقایسه نکنید 

  • یا خود را بر تر می بینید و غرور پیدا می کنید
  • یا خود را کمتر می بینید و حسادت خواهید کرد 
  • خود را فقط با مسیح مقایسه کنید چون مغبون نمی شوید۴. پر از روح القدس ، محبت آگاپه جاری ، دلسوزی ، فداکاری ، وفاداری   

۵. بی نقاب و شفاف ، آزاد از بند ها  

۶. بی نیاز  

۷. بی توقع  

۸. احترام به مرز های دیگران ، بدون قضاوت  

۹. بدون منصب و مقام ولی با مسئولیت و ماموریت 

۱۰. شادی جاری بدون نگرانی و ترس  

Scroll to Top