مسئولیت و وظیفه یک رهبر چیست

لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان

 

۱. نمونه : نمونه مسیح باقی ماندن 

 

 اعمال ۱ : ۸ 

لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان

دوم قرنتیان ۳ : ۳ 

شما نامه سرگشاده‌ای هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است‌. این نامه با مرکب و بر روی تخته سنگ نوشته نشده، بلکه نامه‌ای است که روح خدای زنده بر قلب‌های انسانی نوشته است‌

اول قرنتیان ۴ : ۹ 

چنین به نظر می‌رسد که خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم به مرگ، که در آخر صف لشگریان قرار دارند بمعرض نمایش گذارده و ما را در مقابل چشم تمام کائنات چه فرشته و چه انسان به تماشا گذاشته است‌.

اول پطرس ۳ : ۱۵ 

لکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس

 

۲. نجات :   باعث نجات شدن ( متی ۲۸ : ۱۸ – ۲۰ ) 

 

۳. شفا و آزادی :   باعث شفا و آزادی شدن  ( لوقا ۴ : ۱۸ ) 

 

۴. اکتیویت کردن پتانیسل ها ( یوحنا ۱۴ : ۱۲ ، یوحنا ۱۵ : ۵ ، ۸ ، ۱۶ ) 

 

۵. تبدیل فرهنگ ( ایجاد محیط سالم روحانی ، گلخانه روحانی، دانلود کردن پادشاهی خدا روی زمین ) 

  • برای تبدیل فرهنگ هر فرد ، هر کلیسای کوچک و بزرگ و یک ملت 
Scroll to Top