کارایی یک رهبر

یک خادم رهبر می بایست در سه حوزه ارزیابی شود

۱. شخصیت 

۲. کارائی 

۳. مسئولیت و وظایف ( سازماندهی و رهبری نوین )

 

  • یک خادم رهبر می بایست در سه حوزه ارزیابی شود

 

۱. شخصیت 

۲. کارائی 

۳. مسئولیت و وظایف ( سازماندهی و رهبری نوین ) 

 

  • در مورد کارائی : 

 

۱. خواندگی از خدا : دریافت امتیاز ، مسئولیت و ماموریت است نه منصب و مقام 

 

غلاطیان ۱ : ۱۵ 

اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امّت‌ها بدو بشارت دهم،

یوحنا ۱ : ۱۲ 

هر که به او ایمان آورد ، امتیاز را داد  ،  این قدرت و اقتدار را داد که فرزندان خدا شوند 

 

۲. مسح            ( به ویدیوی مسح و اقتدار رجوع کنید ) 

 

۳. اقتدار ۲: ۲      ( به ویدیو آتورتیه ۲ : ۲ رجوع کنید ) 

 

۴. رویا و ماموریت و استراتژی    

 

امثال ۲۹ : ۱۸ 

جایی که رویا نیست قوم گردنکش می‌شوند (هلاک می شود ، به بیابان می رود)

 ارزیابی :    ( ویدیوی ارزیابی رهبر را مشاهده کنید ) 

Scroll to Top