خصوصیات یک رهبر

 

اول تیموتاوس فصل ۳ 

تیطس 

 

لطف کنید به تلگرام کلاس های کلیسای ایرانیان مراجعه کنید  https://t.me/kelisairanianclasses

و در این کانال ، ویدیو ها و پی دی اف قسمت شخصت خادم مفید مسیح T.me/character_of_a_servan 

را مطالعه و مشاهده کنید. تک تک این خصوصیات را مطالعه کنید و خود شما از روح القدس بخواهید که این خصوصیات را در شخصیت و خدمت شما دانلود کند

Scroll to Top