چهار مرحله رهبری چیست

 • یک رهبر باید بداند که مقام و منصب ندارد بلکه ماموریت و مسئولیت دارد . 
 • یک رهبر می بایست میوه آورد و میوه فراوان و میوه ماندنی 

یک رهبر اگر به پشت خود نگاه کند ، باید ببیند که کسی به دنبال او می آید ؟

مقدمه 

 • یک رهبر باید بداند که مقام و منصب ندارد بلکه ماموریت و مسئولیت دارد . 
 • یک رهبر می بایست میوه آورد و میوه فراوان و میوه ماندنی 
 • یک رهبر اگر به پشت خود نگاه کند ، باید ببیند که کسی به دنبال او می آید ؟ ۱. مرحله اول رهبری ” دریافت مقام و لقب خدمتی ”  

 

 • مرحله و مقام و منصبی است که به ما تفویض شده ولی هنوز خود را ثابت نکرده ایم که می توانیم آن را اجرا کنیم 
 • افرادی که با این نوع رهبر کار می کنند ، از او اطاعت می کنند به خاطر اقتدار شبان ارشد نه کارایی او 

 

۲. مرحله  دو  ” موثر “

 

 • . او در اجرای کار خود کارائی خود را به اثبات می رساند
 • خودش میوه های روحانی شخصیتی و میوه های روحانی نجات و شاگردسازی می آورد 
 • این رهبر ایجاد حرکت (مومنتوم) می کند 

 

۳. مرحله سه رهبری  ” ساختن رهبران دیگر”

 

 • او  رهبر و رهبران دیگری را پرورش می دهد  .  
 • باعث  رشد و گسترش تیم خود می شود

 

 • در مرحله ۳ او شاگردان و رهبران دیگر را با سه قدم اکتیویت می کند 

 

۱. در قدم اول به شاگردش می گوید:  نگاه کن من چه می کنم 

۲. در قدم دوم به شاگردش می گوید: تو بکن و من کمک تو هستم 

۳. در قدم سوم خود شاگرد مثل یک خادم با یک نفر دیگر بدون کمک رهبر ادامه می دهد ۴. مرحله چهار ، نهائی ” شخصیت پدری تثبیت شده ” 

 • امنیت و هویت خود را در مسیح و خدمت خود کاملا می داند. 
 • رهبران و خادمین بهتر از خود را پرورش می دهد 
 • و خدمت را به بهتر از خود تفویض می کند و از او پشتیبانی می کند 
Scroll to Top