ایجاد حرکت

    • برای ایجاد حرکت در تک تک افراد کلیسای خود ،  به طور شخصی و به طور جمعی احتیاج است که ویژن ( رویا ) بینش و یا هدف داشته باشیم .  چه شخصی و چه کلیسائی

برای ایجاد حرکت در تک تک افراد کلیسای خود ،  به طور شخصی و به طور جمعی احتیاج است که ویژن ( رویا ) بینش و یا هدف داشته باشیم .  چه شخصی و چه کلیسائی

 

حبقوق ۲ : ۲ 

پس خداوند مرا جواب داد و گفت: رؤیا را بنویس و آن را بر لوحها چنان نقش نما که دونده آن را بتواند خواند.  زیرا که رویا هنوز برای وقتِ معین است و به مقصد می‌شتابد و دروغ نمی‌گوید. اگر چه تأخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البتّه خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود.۱. آتش حرکتی در ما روح القدس بوجود میاورد  ( قوت = به یونانی ، دوناموس ) 

 

افسسیان ۳ : ۲۰ 

الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، بحسب آن قوتی که 

در ما عمل می‌کند
۲. نظم و تعلیم می بایست از طریق کلام و پشتکار ما ایجاد استواری و اطمینان و نظم را ایجاد می کند 

 

یوشع ۱ : ۸

این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده، عمل نمایی زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت، و همچنین کامیاب خواهی شد۳. قدم ایمانی ، دیگر ریسک آن نیز حساب شده است 

 

فیلیپیان ۲ : ۱۳

زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود، هم اراده و هم فعل را بعمل ایجاد می‌کند

Scroll to Top