استراتژی حرکتی کلیسای شما چیست؟

در رسیدن به ماموریتی که خدا به شما داده است ، احتیاج دارید که استراتژی کلی که بر اساس آیات و ارزش های شماست را به صورت واضح به آنها اعلام کنیم :

در رسیدن به ماموریتی که خدا به شما داده است ، احتیاج دارید که استراتژی کلی که بر اساس آیات و ارزش های شماست را به صورت واضح به آنها اعلام کنیم : 

 

در کلیسای ایرانیان این اصول ذکر شده در زیر  جزو ارزشهای کلیساست و برای استراتژی کلی کلیسا استفاده می شود ، شما می توانید اصول پایه ای استراتژی خود را که خدا به خود شما نشان می دهد را استفاده کنید : 

 

  • پایه و اساس استراتژی حرکت کلیسای شما چیست ؟ 

 

۱. متی ۲۸ : ۱۸ – ۲۰     بشارت و نجات 

۲. لوقا ۴ : ۱۸               شفا و آزادی 

۳. متی ۲۵ : ۳۵ – ۳۶    خدمت عملی و رسیدگی به نیازمندان و دیگران 

Scroll to Top