مدیریت موثر

 • تشخیص موانع رشد کلیساها
 • ۱. عدم داشتن رویا و هدف  جائی رویا نیست قوم گردنکش می گردد 

۲. گناه در کلیسا ( چه اعضا و چه شبان ) 

۳. بند ها و قلعه ها  و معضل های فرهنگی ، اجتماعی ، روحانی در کلیساها 

۴. عدم داشتن مدیریت و رهبری موثر

  • تشخیص موانع رشد کلیساها 

  ۱. عدم داشتن رویا و هدف  جائی رویا نیست قوم گردنکش می گردد 

  ۲. گناه در کلیسا ( چه اعضا و چه شبان ) 

  ۳. بند ها و قلعه ها  و معضل های فرهنگی ، اجتماعی ، روحانی در کلیساها 

  ۴. عدم داشتن مدیریت و رهبری موثر 


  • مدیریت هدفمند 

  ۱) داشتن مدیریت موثر در کلیسا 

  ۲) داشتن استراتژی مشخص 

  ۳) در ماموریت خود موفق شده  به هدف بزنید و ما میوه بیاوریم ، میوه فراوان و میوه های ماندی و کلیسا گسترش پیدا کند 


  • تشخیص موانع موجود مدیریت برای عنوان کلیسا ها :

  ۱. انجیلی  

  ۲. کلیسای تعمیدی و باپتیست 

  ۳. پنطیکاستی 

  ۴. چه غیر فرقه ای و یا وابسته به فرقه یا نان دامینیشن 

  ۵. و غیره 


  همه رهبران و همه کلیساها با این موانع غیر مرعی مدیریت روبرو هستید

  و تا زمانی که این مسائل ساده مدیریت را تشخیص ندهیم پشت این ارقام میمانیم و ممکن است بگوییم که خدا خواسته که ما از این تعداد شرکت کننده در کلیسا جلوتر نرویم و یا بهانه های دیگری مثل اینکه ما داریم روی کیفیت کار می کنیم برای همین تعداد ما زیادتر نمی شود . حال آنکه اگر روی کیفیت کار کرده بودیم ، کیفیت سالم در رشد روحانی اعضا باعث رشد کمیت و تعداد نیز می گردد . موانع قابل اندازه گیری تعداد شرکت کننده برای کلیساهای مختلف با نحوه مدیریت مختلف فرق می کند: 


  • موانع مدیریت  و رهبری که مانع می شود از این اعداد عبور کنیم : 

  ۱. عدد ۵۰     شرکت کننده در یکشنبه ها 

  ۲. عدد ۱۰۰

  ۳. عدد ۲۰۰ 

  ۴. عدد ۴۰۰

  ۵. عدد ۱۰۰۰ 

  ۶. عدد ۲۰۰۰

  ۷. عدد ۶۰۰۰ 

Scroll to Top