بهانه ها در عدم رشد نفرات در کلیسا چیست

عدم آگاهی از نحوه مدیریت باعث میگردد که پشت این اعداد بایستیم و بهانه هائی از این قبیل بیاوریم:

  • عدم آگاهی از نحوه مدیریت باعث میگردد که پشت این اعداد بایستیم و بهانه هائی از این قبیل بیاوریم: 

 

۱. که خدا نخواسته و یا 

۲. ما سعی را میکنیم ، مردم نمی خواهند و نمی گذارند 

۳. یا این محل ، این شهر ، اینجا زمینش خوب نیست 

۴. شیطان زده و نمی گذارد ما رشد کنیم 

۵. دلایل دیگر که خیلی هم به نظر منطقی می آید 

ولی جواب ، با یک سری مسائل مدیریتی قابل حل است که باید در نظر گرفت و اگر نه پشت این اعداد سال های سال باقی میمانیم و کلیسائی که ساکن بماند و پویا نباشد نزول خواهد کرد و حتی بسته خواهد شد 

 

البته مسائلی که اینجا باز می کنیم ، در درجه دوم و سوم است  ، عدم داشتن  رویا و یا سازش شبانان با گناه اعضا و خودش  و به بند ها و قلعه های شخصی و فرهنگی و اجتماعی کلیسا نیز ربط دارد .  ولی فرض کنیم آنها را حل کرده ایم ،  ولی اگر مسائل مدیریت را بررسی نکنیم ، باز رشد نخواهیم کرد 

 

Scroll to Top