چگونه کلیسای ما به تعداد 50 برسد

یک گروه کوچک هسته ای می تواند به تعداد عضو ۵۰ برسد :

 ( کلیساهای ساختمانی )

 

  • یک گروه کوچک هسته ای می تواند به تعداد عضو ۵۰ برسد : ( کلیساهای ساختمانی ) 

 

۱. بستگی به کاریزما و مسح شبان آن دارد و محور کارها در دست آن شبان و یا شبان و همسرش است

 

۲. عموما خود شبان بشارت می دهد و تعلیم می دهد  

 

۳. تعلیم درست کتاب مقدس برای رشد کافی نیست بلکه اگر بخواهید که گسترش پیدا کنید می بایست سیستم شاگردسازی منظم و متمرکز را در گروه خود شروع کنید که به ۵۰ برسید . شاگرد سازی که به شآهد نیکو بودن و بشارت تک تک اعضا می انجامد 

 

۴. این کلیسا به ۵۰ خواهد رسید 

 

۵. البته می توانید گروه شما مدتی جمع شوید ولی هر چه زودتر این نوع گروه ها را شروع کنید : 

  • گروه پرستشی ( حتی اگر یک نفر و یا دو نفر دارید ) 
  • سیستم کلاس ها برای شاگرد سازی 
  • سیستم کانون شادی را آماده کنید ، حتی اگر یک بچه بیاید  ( ما می گوئیم کلیسای کودکان ) 

۶. یک سالن بگیرید تا قبل از دو ماه شروع کنید به رفتن و سر زدن مردم و دعوت عمومی برای جشن هائی مثل کرسیمس یا نوروز 

  • برنامه ریزی پذیرائی بعد از جلسه

 

۷. از همان جلسه اول با یک جشن شروع کنید ، و مردم را برای هدف بزرگ دعوت کنید و اینکه می خواهید پتانسیل آنها بیرون بیاید دعوت به  شرکت در کلاس ها و کانون شادی . 

Scroll to Top