روش عبور از موانع 100برای رسیدن به 200

تنها رابطه شبان با مردم کافی نیست بلکه  و رابطه درست و شفاف رهبران با مردم

۱. تنها رابطه شبان با مردم کافی نیست بلکه  و رابطه درست و شفاف رهبران با مردم 

 

۲. خدمات مشخص شده ، پشتیبانی و پیش رونده ( در این مورد اگر سوالی داشتید بپرسید ، مثلا  اشرین ( شماسان )  پشتیبانی هستند و  خدمت بشارت و تعلیم ، خدمت پیش رونده  هستند و هر دو عالی هستند 

 

۳. پرستش مسح شده 

 

۴. کلیسای کودکان منظم 

 

۵. ایجاد خدمت نوجوانان و جوانان 

 

۶. کلیساهای خانگی کاربردی و موثر تعداد آن باید به تعداد ۱۶  برسد تا بتوانید نزدیک به ۲۰۰ شوید 

 

۷. تصمیم گیری ها فقط با شبان و هیئت مشایخ نباشد ، بین رهبران خدمتی تقسیم گردد تا کارها سریع جلو رود .  در این مورد احتیاج به داشتن اساسنامه صحیح است . که هم کار ها توسط یک گروه تصمیم گیری نشود بلکه بوسیله رهبران خدمات . البته احتیاج دارید که شرح وظایف و شرح اختیارات را کاملا مشخص کنید

Scroll to Top