روش عبور از موانع 200برای رسیدن به 400

برای عبور از این موانع باید :

  • برای عبور از این موانع باید : 

 

۱. برنامه ریزی و استراتژی درست برای رشد  اجرای خدمات می بایست توسط مشآوره از تیم کادر خادمین رهبر هر خدمت که در کلیسای ایرانیان آنرا خدمات پنجگانه و یا ، فایو فولد می خوانیم با رهبری و شبان هماهنگ و منظم جلو روند 

 

۲. در این مرحله می بایست تیم رهبری با شبان رابطه درست روحانی و  اجرائی و اداری داشته باشند 

 

۳. سازماندهی :   اگر کلیسا در این قسمت مدیریت با همان دیدگاه کلیسای ۵۰ یا ۱۰۰ عمل کند ، چون آن کلیسا بخاطر طبیعت مردم و رابطه ها مثل یک خانواده اداره می شده و کارائی زیاد مطرح نبوده بلکه رابطه دوباره تعداد به زیر ۱۰۰ برخواهد گشت . سازماندهی و کارائی رهبران بسیار مهم است 

 

۴. همیشه محبت خوب است ولی در این قسمت می بایست کلیسا با اینکه یک خانواده است ولی به یک سازمان نیز تبدیل گردد و مثل یک سازمان که محبت خانواده در آن است ادامه دهد

 

۵. خدمات متعدی در کلیسا می بایست باشد که بیشتر اعضا در این خدمات شرکت کنند و فقط محدود به یکشنبه و یا حتی کلیساهای خانگی در طول هفته نباید باشد . بلکه از دوشنبه به بعد تمام کلیساهای خانگی مشغول به فعالیت های دیگر در مسیر تجارت خود ، بچه اشون ، کارهای هنری ، مدیا ، هنری ، و ۷ کوه رشد می کنند 

 

۶. تمام رهبران خدمات میبایست مسئله مدیریت گروه خود را جدی بگیرند و می بایست در کارائی خود جلو بروند 

 

۷. می بایست مسائل رهبری و رشد ۴ مرحله ای خودشان را در نظر بگیرند و می بایست رهبر پرورش دهند 

۸. به ویدویوی رهبری در قسمت ۴ مرحله رشد یک رهبر رجوع کنید

 

۹. رهبران خدمات ، می بایست ، آزاد و بدون بند ها و قلعه ها ، در هارمونی و اتحاد ، سازمان دهی گردند 

 

۱۰. دیگر مقام و منصب معنی ندارد بلکه هر که مسئولیت و ماموریت خود را میداند و در اتحاد و با یک باور جلو میروند
۱۱. کلیساهای خانگی می بایست متنوع و برای افراد کلیسا یک روش زندگی باشد ، در این مرحله فرم کلیساهای خانگی می بایست تنوع های زیادی داشته باشد و مردم فقط برای الهیات دور هم جمع نشوند. شاگردسازی 

 

۱۲. رشد و نحوه رهبری این کلیسا های خانگی در رسیدن به عدد ۴۰۰ و عبور از آن حیاتی است

 

۱۳. مسئله لاویان و آنان ، کادر اداری و کادر رهبر می بایست کاملا مشخص اعلام گردد که سو تفاهیم در بین رهبران و یا مردم نباشد

 

۱۴. در این مرحله شبان وظیفه دارد که کادر رهبری را شبانی و گسترش دهد 

۱۵. و کادر رهبری قرار است کلیساهای خانگی را تقویت و خدمات را تقویت کنند 

 

۱۶. رهبران کلیساهای خانگی قرار است با پیگیری های شخصی به نیاز های مردم رسیدگی کنند و آنان را در رشد ، تشویق کنند 

 

۱۷. داشتن دو سرویس پشت سر هم باعث میگردد ، که از ساختمان و از داوطلب ها استفاده گردد و هر دو سرویس پر شود و رشد کنند. البته اگر سالن مثل سالن کلیسای ایرانیان که ۵۰۰ نفر جا دارد یک سرویس برای عبور از ۲۰۰ و رسیدن به ۴۰۰ کافی است . 

Scroll to Top