روش عبور از موانع 400 برای رسیدن به 1000

برای عبور از اعداد شرکت کننده ۴۰۰ در روز های یکشنبه به عدد ۱۰۰۰

  • برای عبور از اعداد شرکت کننده ۴۰۰ در روز های یکشنبه به عدد ۱۰۰۰ می بایست :

 

۱. سازماندهی و کارایی افراد با تجربه و حرفه ای کلید اصلی است 

 

۲. تصمیم گیری ها توسط شبان نیست بلکه با کادر رهبری است (استاف) است ولی رهبر اصلی ، و استراتژی با شبان و ریش سفیدان کلیساست . چهار چوب و اقتدار یا اختیارات عملکرد کادر رهبران مشخص است و خود رهبران با هدایت روح القدس و بر اساس رویا و ماموریت کلیسا جلو می روند و کلیسا را وسعت می دهند  

 

۳. خدمات کودکان ، نوجوانان و جوانان ، فرم کامل خود و رشد کامل خود را خواهد داشت 

 

۴. مسئله برنامه ریزی مالی بر اساس ویژن و رویا می بایست انجام گردد و افراد حرفه ای و امین در این خدمت برنامه ریزی کنند 

۵. داشتن دو یا سه سرویس ضروری است ، و اگر مسئله ساختمان است و یا شاید احتیاج به داشتن شعبات دیگر به صورت Campus Church  در همان شهر باشد . و روش موعظه یا از محل کلیسای مادر موعظه پخش و به صورت ستالیات پخش می شود و یا در هر کلیسای محلی دیگر واعظان پرورش یافته اند که در یک هارمونی و همان موضوع را موعظه می کنند 

 

  • روش عبور از موانع ۱۰۰۰ برای رسیدن به ۲۰۰۰ و ۶۰۰۰

 

چون در حال حاضر در خارج از ایران هیچ کلیسائی از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ نرفته و هنوز زیر ۱۰۰۰ هستیم ، صحبت کردن راجع به عبور از اعداد ۱۰۰۰  زیاد کاربردی نخواهد بود . ولی کتب زیادی راجع به این مسائل به انگلیسی نوشته شده که امید داریم ، روزی برسد که کلیساهای خانگی در ایران مثل کره جنوبی ۱۰۰۰۰ ها  به ۱۰۰ هزارها و میلیون برسد و روزی باشد که درها باز شده و کلیساهای ساختمانی بزرگ ، با سازماندهی روحانی درست خدمت کنند. 

Scroll to Top