پنج میم شاگردی و شبانی

مخاطب این ویدیو شما رهبران ، شبانان ، خادمین خارج از ایران و همچنین همیاران و همراهانی که در ایران خدمت میکنید است ، که با حق جویان ، نو ایمانان ، شاگردان ، خادمین و شبانان و پیران کلیسا کار می کنید ، تا پتانسیل نهائی خدا در آنها اکتیویت و فعال گردند و از آنها جاری گردد

  • مخاطب این ویدیو و این کلید ها کیست ؟ 

 

مخاطب این ویدیو شما رهبران ، شبانان ، خادمین خارج از ایران و همچنین همیاران و همراهانی که در ایران خدمت میکنید است ، که با حق جویان ، نو ایمانان ، شاگردان ، خادمین و شبانان و پیران کلیسا کار می کنید ، تا پتانسیل نهائی خدا در آنها اکتیویت و فعال گردند و از آنها جاری گردد.   • نکات یادآوری در رشد افراد: 

 

۱. خدا به ما اعتماد می کند و فرزندان خودش را به ما می سپارد 

۲. تا پتانسیلی که خدا در فرزندانش گذاشته را ما ببینیم و اکتیویت و فعال کنیم 

۳. پس ما مسئولیت و ماموریت داریم که دستورات خدا را در مورد فرزندانش ،  اطاعت کنیم  

۴. البته خدا ما را مجهز می کند و به ما قوت و اقتدار و کلیدها را داده تا این  مسئولیت و ماموریت را اجرا کنیم ، پس دست تنها نیستیم 

 

افرادی که ما به طور کل با آنها ملاقات می کنیم به طبق این لیست پنجگانه رشد می کنند : 

اول این سلسله مراتب رشد را باید تشخیص دهیم تا متوجه بشویم که مسئولیت ما طبق کلام برای رشد آنان چی هست 

 

  • سلسله مراتب رشد از غیر ایماندار به یک با تجربه به شباهت مسیح چیست ؟ 

 

۱. غیر ایماندار ، یا حق جو ، یا یک دوست 

۲. نو ایمان 

۳. شاگرد 

۴. خادم 

۵. پیر ( ریش سفید – با تجربه ) 

 

برای اینکه ما بتوانیم آنان را قدم به قدم در این مسیر حرکت بدهیم باید اجازه دهیم که روح القدس از طریق کلام  ، آنان را رشد دهد.  چون کار ما کاشتن ، آبیاری است ولی کار رشد با خود خداست. 

 

اول قرنتیان ۳ : ۶ – ۷ 

من کاشتم و اپلس آبیاری کرد لکن خدا نمو می‌بخشید. لهذا نه کارنده چیزی است و نه آب دهنده بلکه خدای رویاننده

ولی ما وظیفه داریم که در هر مسیر مثل مسیح با صبر و حوصله با پری روح او باعث : 

 

  • مرحله اول : ایمان آوردن یک دوست یا حق جو باشیم      

 

رومیان ۱۰ : ۱۳ – ۱۵ 

زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.   پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاورده‌اند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیده‌اند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟  و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنانکه مکتوب است که «چه زیبا است پایهای آنانی که به سلامتی بشارت می‌دهند و به چیزهای نیکو مژده می‌دهند. 

 

۱) پس ما رل یک مبشر را داریم این میم اول است   • مرحله دوم : وقتی ایمان آورد او یک نو ایمان است 

 

۱) این نو ایمان باید ریشه بگیرد و رشد کند و احتیاج محافظت و به محبت ، دلسوزی یک مادر و پدر دارد .  

۲) میم دوم مادر و پدر است 

 

اول تسالونیکیان ۲ : ۷ 

اگر چه ما به عنوان رسولان مسیح حقی به گردن شما داشتیم، ولی از حق خود استفاده نکردیم بلکه بر عکس، ما مانند مادری که فرزندان خود را پرورش می‌دهد با شما به ملایمت رفتار کردیم

 

اول تسالونیکیان ۲ : ۱۱ 

 شما خوب می‌دانید که رفتار ما با فرد فرد شما درست مانند رفتار یک پدر با فرزندان خود بود‌. 

 

  • نکات مورد تذکر : 

 

۱) در این مادری و پدری باید مواظب باشیم که محبت های انسانی نکنیم 

۲) فرزندان خدا بالاخره بزرگ می شوند و ما می بایست محیط سالم روحانی برای آنان ایجاد کنیم تا درست رشد کنند

۳) به خود وصل نکنیم ، وابسته خود نکنیم بلکه آنان را به کلام و روح القدس وصل کنیم 

۴) و ما برای ایشان خداوند نباشیم بلکه نمونه 

اول پطرس ۵ : ۳

سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده‌اند خداوندی نمایید، بلکه برای آن گله نمونه باشید

 

۵) تا فرد به مرحله بعدی یعنی شاگردی برسد و اگر نه همین طور به ما متصل است و نو ایمان می ماند 

۶) خودش کلام را  نمی خواند چون او را عادت داده ایم که از ما کلام را بگیرد درست مثل مادری که با قاشق غذا در دهان بچه اش می گذارد ( و اگر بهش اجازه دهند ، غذا را می جود و در دهان بچه می گذارد ) و می گوید که این محبت است و حال آنکه بچه ای که عادت نکند خودش قاشق در دست بگیرد و غذایش را خودش بخورد ، فلج است . و متاسفانه خیلی از شبانان هنوز شاگردان و کلیسا را نوزاد نگاه می دارند.    • مرحله سوم شاگرد میشود که احتیاج به میم سوم “معلم” دارد :

 

۱) در این مرحله کلام را یاد دهیم ولی سعی کنیم که  ما تفسیر نکنیم بلکه اجازه دهیم که روح القدس درون او به شاگرد مکاشّفات دهد . نترسید که تفسیر های غلط از کلام را بازگو کنند ، شما آنجا هستید ، زود آنان را تصحیح نکنید بلکه با صبر و حوصله و نشان دادن آیات دیگر آنان را به حقیقت و تفسیر درست از آن آیه ، هدایت کنید 

۲) در این مرحله اگر تفسیر و یا تعلیمی را نمی دانیم و از ما سوال می شود ، چون ما اصول تعلیم جو و تصحیح جو را یاد گرفته ایم و باید نمونه باشیم ، فوری خواهیم گفت نمی دانیم بلکه می روم و جواب صحیح را از همراهم و یا شبانم می پرسم و باز با هم یاد خواهیم گرفت 

۳) سعی کنید که از شاگرد یک دانشجو بسازد و نه دانش آموز . دانش آموز می خواهد همیشه از استادش بشنود و ولی دانشجو نه تنها می پرسد بلکه خودش تحقیق میکند 

۴) از او از همان اول شاگردی یک تولید کننده  بسازید و نه مصرف کننده 

۵) سعی کنید که او را تجهیز کنید که روی پای مسیح و کلام بایستد و با روح القدس راه رود نه فقط تکیه به شما۶) مواظب باشید در هیچ مورد تعلیمی و یا سوالی که از شما می شود ، فتوا ندهید و نگوئید که این کار باید انجام گردد بلکه ، بگویید این در کلام نوشته و این باور من است ، شما بخوانید و تحقیق کنید و به آنچه نیکوست رفتار کنید ( اول تسالونیکیان ۵ : ۲۱ ) 

 

  • مرحله چهارم شاگرد به خادم 

 

۱) شاگرد شما به یک خادم تبدیل خواهد شد و شما احتیاج دارید به میم چهارم که برای او مربی باشید

۲) میم چهارم مربی 

. اگر می خواهیم که کسی که به ما اقتدا کرده و می خواهد خادم خوبی باشد ما احتیاج داریم مثل یک مربی او را

 Micro-Manage   مایکرو منج نکنیم. و مثل یک مربی خوب طرز گل زدن در بازی را به او یاد دهیم . از تکنیک های جدید بازی به او یاد دهیم چون او دیگر جزئیات بازی را خودش می داند . و در زندگی خادم همکار خود به او روش های پیروزی را یاد دهیم. و بدانیم که او دیگر شاگرد نیست بلکه یک خادم همکار است.

در تیم فوتبال ،  مربی بیرون زمین است و بازیکنان داخل زمین و مربی برای آنان دریپ نمی زند . بلکه تشویق می کند حتی اگر روی زمین بیفتد، دوباره بلند میشوند و گل می زنند.   • در مرحله پنجم ، خادمی که با شما کار می کند می خواهد پیر ، شیخ ، مو سفید گردد: 

 

میم پنجم : شما فقط مشاور هستید 

۱) وقتی او از شما درخواست کرد جوابش را می دهید. 

۲) مثل پسر و یا دختر شما وقتی ازدواج کردند و به خانه خود رفتند دیگر شما حتی مربی آنان نیستید بلکه یک مشاور

 

  • در کلیساهای خانوادگی و خانگی در ایران چه باید کرد؟ 

 

در ایران نیز به همین ترتیب است  از یک دوست شروع می شود و این دوست همراه خواهد شد و این همراه خودش به کمک همیار و مشاور رشد خواهد کرد . دعا کنیم که به خدا وصل شوند و ما فقط مثل یک همراه و یا همیار ( پاراکلیت  ) آنها را به پاراکلیت و همیار اصلی یعنی روح القدس وصل کنیم . بودن ما کنار عزیزان به عنوان نمونه و هادی کمک می کند که محافظ آنان باشیم که آنها به صحرای کربلا نروند ولی روح القدس آنها را هدایت کند که به هدف بزنند و از کلام مکاشفات عالی داشته باشند . 

 

دعا کنید :

که اعضای کلیسای شما همه به خدا ( کلام و روح القدس ) وصل شده از نوایمانی به پیر و با تجربه تبدیل گردند 

Scroll to Top