سه کلام پیروزی

این قسمت و ویدیو راجع به افرادی است که با نو ایمانان کار می کنید و شما روش یا کلید تبدیل را یاد گرفته اید و به جزوه و ویدیوهای آن مشاهده کرده اید و آن را به دیگران نیز انتقال داده اید. 

  • در دنباله روش تبدیل: 

این قسمت و ویدیو راجع به افرادی است که با نو ایمانان کار می کنید و شما روش یا کلید تبدیل را یاد گرفته اید و به جزوه و ویدیوهای آن مشاهده کرده اید و آن را به دیگران نیز انتقال داده اید.   

در روش تبدیل لغات و اصطلاحاتی را استفاده می کنیم که می بایست آنرا توضیح دهیم :   • لغات : پوشیدن ، دانلود ، نقد کردن کلام چه معنی می دهد؟ 

۱) معنی : انجام شدن ، متجسم شدن ، نمایان شدن ، قابل لمس شدن ، عملی شدن و پرکتیکال شدن  قول ها و وعده های خدا در زندگی ما است 

۲) قول های زیادی در کتاب مقدس وجود دارد که وقتی در زندگی ما انجام می گیرد ، زندگی ما پیروزمند می گردد 

 

 

  • روش عملی برای دانلود کردن  چیست ؟ 

 

۱) سه میم پیروزی چیست ؟ 

این روش به شما کمک می کند که خودتان هر آیه و هر قسمت کلام و هر فصلی و یا هر کتابی را که مطالعه می کنید ، یاد می گیرید که چگونه در زندگی مان به عمل تبدیل گردد و قابل لمس گردد تا کلام خدا در وجود شما متجسم شده و به صورت عملی نمایان گردد 

در کتاب مقدس  ۳۱۱۰۲  آیه وجود دارد که همه انها قول یعنی سخن خداست ، و به صورت الهام به نویسنده ها داده شده است که مفسرین می گویند بیشتر از ۷۰۰۰ قول قابل درک و پرکتیکال وجود دارد ، ولی در حقیقت تمام  ۳۱۱۰۲ برکت و شخصیت خود خداست که در کلام مکتوب به ما داده شده است.  این کلام مکتوب شده و در دست ماست و به خودی خود کاری نمی کند . و فقط روح القدس است که آنرا به زندگی تبدیل می کند. 

  • میم اول : مکتوب 

میم اول کلام همان مکتوب یا به یونانی لوگوس است 

یوحنا ۱ : ۱ 

 در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.

همانگونه که کلام مکتوب و لوگوس بود وقتی این کلام را می خوانیم و دعا می کنیم که روح القدس آنرا مکشوف کند لغت یونانی آن ریما و یا میم دوم مکشوف می کند 

 

یوحنا ۱ : ۵ 

در او حیات بود و حیات نور انسان بود.   و نور در تاریکی می‌درخشد و تاریکی آن را درنیافت وقتی این کلام مکشوف شد ، اگر آن را اطاعت و کنیم ، در آن صورت این کلام مکشوف 

 

این کلام که حیات بود ، این کلام نور انسان و نور پای ما انسان هاست و این نور قلب ما را روشن می کند ، یعنی ریما می کند و مکشوف می شود و این مکاشفه را روح القدس به ما می دهد 

 

اول قرنتیان ۲ : ۹ – ۱۰ 

بلکه چنانکه مکتوب است: «چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.ما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص می‌کند.  

 

این کلام مکتوب ، بوسیله روح القدس مکشوف می گردد و همانگونه که کلمه در یوحنا ۱ : ۱ کلام مکتوب است این منشا هستی این کلمه و این کلام این خدا این مسیح طبق 

 

یوحنا ۱ : ۱۴ 

 و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. 

کلمه جسم پوشید 

 

کلمه در میان ما نمایان شد ، متجلی شد ، ساکن شد ، فرم عملی به خود گرفت . پس هر آیه و کلمه مکتوب را اگر با ایمان و به وسیله روح القدس دانلود کنیم تا مکشوف شود و وقتی آنرا اطاعت کنیم متجسم می گردد . میم سوم متجسم است. 

 

  • سه میم کلام پیروزی چیست؟ 

 

۱. مکتوب : کلام مکتوب خدا 

۲. مکشوف : به وسیله روح القدس مکشوف و روشن می شود و پیام و کاربرد و شخصیت خدا را در آن کلام یا آیه متوجه می شویم و کشف می کنیم 

۳. متجسم : وقتی کلام مکشوف را اطاعت کنید و بخواهید آنرا اجرا کنید ، حتما در زندگی شما متجسم یعنی نمایان می شود 

Scroll to Top