نمودار ارزیابی و رشد شخصی و خدمتی swot

چهار قسمت ارزیابی

  • چهار قسمت ارزیابی :

 

۱. از نقاط قوت را بررسی کنید که چگونه رشد و گسترش بدهید            

۲. نقاط منفی را چگونه به قوت تبدیل کنیم                                   

۳. فرصت ها و برکات را چگونه استفاده کنم                                   

۴. مشکلات و خطرات بیرونی ، آگاهی و دعا  

                             

  • حوزه های ارزیابی :

۱) ارزیابی شخصیت خود                                      

۲) ارزیابی کلیسا  و خدمات                                                                      

 

  • در قسمت قوت : تشویق ، تمرکز ، سرمایه گذاری ، دعا کنیم                   
  • در قسمت ضعف :  محکوم نکنید ، رو راست ، نقاط کور                        
  • در قسمت برکات بیرونی : استفاده از فرصت ها ، یادگیری                   
  • در قسمت مشکلات بیرونی :  چگونه با دعا مشکلات حل شود             

 

  • نمودار ارزیابی و رشد و گسترش 

۱. ارزیابی و رشد شخصی 

۲. ارزیابی و رشد کلیسا 

۳. ارزیابی و گسترش خدمت ها 

Scroll to Top