همکاری تیمی

در حرکت رهبری و شبانی نوین همیشه همکاری تیمی و رهبری تیمی موثر تر و عملکرد قوی تری از تک رهبری دارد

  • همکاری تیمی 

  در حرکت رهبری و شبانی نوین همیشه همکاری تیمی و رهبری تیمی موثر تر و عملکرد قوی تری از تک رهبری دارد .  

  کلیسا اولا بر روی صخره و سنگ زاویه که عیسی مسیح است بنا شده است چون او شبان اعظم کلیساست 


  متی ۱۶ : ۱۸ 

   و من نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت. 


  در ثانی کلیسا بر اساس رسولان و انبیا نیز بنیانگذاری می شود 


  افسسیان ۲ : ۲۰ 

   و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده‌اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است 


  • این دو خدمت برای “شروع کلیسا” مهم هستند

   

  ولی رسولان نیز می بایست برای شروع کلیسا از بقیه خادمین که در افسسیان ۴ : ۱۱ که بعنوان خدمات پنجگانه بیان شده استفاده کنند :  

  ۱. رسولان 

  ۲. انبیا

  ۳. مبشرین 

  ۴. شبانان 

  ۵. معلمین 

  این تیم رهبری خوانده شده اند که افراد کلیسا را طبق افسسیان ۴ بنا و تجهیز کنند . تشویق کنید که لاویان یا خادمین کلیسا عطایا و خواندگی و ماموریت خود را از خدا بگیرند و با تائید سایر رهبران به خدمت ادامه دهند . و تشویق کنید که همه عطایای خود را چک کنند و در کار خدا با دانستن ماموریت ، مسئولیت خود را اجرا کنند و تشویق شوند.  این اصول در آیات فصل ۴ نمایان است 


  افسسیان ۴ : ۱۱ – ۱۲ و ۱۳ 

  برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح،  تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت پری مسیح برسیم.  

   

  همکاری و اتحاد طبق مزمور ۱۳۳ تشویق شده و لازم و موثر است . نویسنده مزمور می گوید 

  چه خوش و دلپسند است که به یکدلی با هم جمع شویم 

  مسیح هم در یوحنا ۱۷ برای اتحاد ما دعا کرد


  • البته معنی اتحاد می بایست باز گردد : 

  ۱. دزدان هم با هم متحد میشوند و میروند با هم دزدی 

  ۲. اتحاد باید در اتحاد با مسیح و شخصیت او و هدف او باشد 


  • نکات در مورد برقراری اتحاد : 

  ۱. هر کدام از ما مرده باشیم غلاطیان ۲ : ۲۰ 

  ۲. الهیات ما یکی باشد و اگر نیست یکی کنیم 

  ۳. باید مطیع مسیح ( کلام او  ) و روح القدس یعنی در دعا بشنویم او چه می گوید و تائید در همه ما انجام گیرد که همه بگویم مثل یعقوب ، ما و روح القدس چنین ثواب دیدیم 

  ۴. احترام به یکدیگر بسیار مهم است ، و احترام به عقاید یکدیگر 

  ۵. اگر کسی از ما موفق شود همه موفق هستیم . یکی گل بزنه ، بقیه گل زده اند 

  ۶. در تصمیم گیری مسئله دموکراسی نیست بلکه تئوکراسی است 

  • اطاعت از کلام و اتوریته به ما اجازه می دهد که اگر در یک تیم هستیم و یک کپتن  ویا اتوریته آنجاست ، ما مشاورین هستیم و او تصمیم نهائی را می گیرد 
  • ولی یک کاپیتان خوب ، ولایت فقیه نیست ، باید بداند که خودش از دیگران مشاوره بگیرد و حساس به مشاوره عزیزان باشد مثل یعقوب در فصل ۱۵ اعمال 
  • بحث هم ممکنه بکنیم ولی در آخر وقتی تصمیم می گیریم ، همه اطاعت خواهیم کرد و اگر نه روح آبشالوم و روح جزابل در کلیسا رخنه می کند 

  امیدوارم که در اتحاد و احترام و اطاعت یکدیگر با هم جلو بریم و باعث نجات ایران و ایرانی شویم 

  در نام عیسی مسیح آمین 

Scroll to Top