رهبری نوین چیست؟

رهبری نوین بر اساس کلام خدا و بر اساس تعالیم عیسی مسیح و کلیسای اولیه می باشد.  در حقیقت این روش رهبری نوین نیست بلکه یک بازسازی از نوع رهبری قرن اول است که در مسیر تاریخ فرم آن عوض شده است .

رهبری نوین بر اساس کلام خدا و بر اساس تعالیم عیسی مسیح و کلیسای اولیه می باشد.  در حقیقت این روش رهبری نوین نیست بلکه یک بازسازی از نوع رهبری قرن اول است که در مسیر تاریخ فرم آن عوض شده است . 

  • رهبری نوین بر اساس همکاری روح القدس و بر اساس مکاشفات کلام است : 

۱. اعتماد به خود مسیح که سر کلیساست 

۲. اعتماد به کلام او 

۳. اعتماد به مکاشفات و هدایت روح القدس 

  • اصول یک رهبری موفق چیست ؟ 

۱. رویا  (دیدگاه و تصویر خدا راجع به ماهیت و هدایت کلیسا برای آن رهبری است که او را انتخاب کرده است)

۲. ماموریت ( هدف و اهدافی است که مشخص و قابل اندازه گیری و برای رسیدن به رویا لازم است ) 

۳. ارزش ها ( اصول ایمانی که رهبر و آن کلیسا باور دارند و فرهنگ کلیسا بر اساس این باورها فرم می گیرد )

۴. استراتژی ( نقشه های جنگی است که رهبر با در نظر گرفتن موانع ، کلیسا را هدایت کند که به آن       رویا برسند)

۵. ارزیابی  ( در هر مرحله استراتژی مشخص شده و اجرا شده ، رهبر می بایست وسیله ارزیابی آن مسیر ها را داشته باشد و در صورت لزوم مسیر و یا برنامه را تصحیح و یا عوض کند )  

  • نحوه های مختلف رهبری چیست ؟ 

۱. رهبری می تواند مشایخی یا پرسپتری باشد که به صورت جمع تصمیم گیری می شود   

۲. رهبری توسط یک شبان در اطاعت آتوریته شبان و یا هئیت خارج از کلیسا ( روش رسالتی ، آپاستالیک )  

  • اساس ارزیابی یک رهبر و شبان چیست؟

 

۱. شخصیت او 

۲. کارائی او

  • روش های اجرائی حرکت کلیسا

 

۱. دیمی  

۲. سیستماتیک 

  • برای رشد کلیسا ، می بایست خادمینی داشته باشید که :

۱. هم هدف در رویا 

۲. همدل در باورها

۳. مجهز  به مسح و اقتدار 

Scroll to Top