دستگذاری لغت دست گذآری ، هم سمبولیک است و هم کاملا عملی انجام می گیرد دستگذاری دستگذاری لغت دست گذآری ، هم سمبولیک است و هم کاملا عملی انجام می …

شبانی نوین-دستگذاری Read More »

دیدگاه ملکوتی دو عملکرد کاربری و پرکتیکال این دید ملکوتی چگونه است؟ دیدگاه ملکوتی دو عملکرد کاربری و پرکتیکال این دید ملکوتی چگونه است؟ ۱. اول خودتان از خدا بگیرید …

شبانی نوین-دیدگاه ملکوتی2 Read More »

دیدگاه ملکوتی یک مخاطب این ویدیو و دروس چه کسانی هستند؟ دیدگاه ملکوتی یک مخاطب این ویدیو و دروس چه کسانی هستند؟    ۱. شبانان و رهبران کلیساهای ساختمانی  ۲. …

شبانی نوین-دیدگاه ملکوتی1 Read More »

اگر اختلافم با کلیسا حل نشد چکار کنم اختلافات در کلیسا بین چه کسانی اتفاق می افتد ؟ اگر اختلافم با کلیسا حل نشد چکار کنم اختلافات در کلیسا بین …

شبانی نوین-آیا حق با من است Read More »

Scroll to Top