دعای جنگ روحانی سه نحوه دعا به خدا و فرمان دادن به شیطان برای رهایی خود و دیگران را ” دعای جنگ روحانی” می نامیم. https://www.youtube.com/watch?v=THcoVFyeJ4shttps://www.youtube.com/watch?v=sbM9vryVtHQ دعای جنگ روحانی   …

جنگ روحانی, دعای جنگ روحانی Read More »

Scroll to Top