پیوست‌ها قدم ششم بسوی آزادی، در مورد گناهانی است که به صورت عادت درآمده‌اند. اشخاصی که در این زمینه در بند شیطان هستند، بطور مکرر گناه نموده اعتراف می‌کنند و …

شفا و آزادی, پیوست ها Read More »

قدم سوم بخشش بجای تلخی ما باید دیگران را ببخشیم تا شیطان نتواند بر ما برتری یابد و از ما سواستفاده کند. (دوم قرنتیان باب ۲ آیه ۱۰-۱۱) https://www.youtube.com/watch?v=viFgFoePOwMhttps://www.youtube.com/watch?v=xWyYUvHOJWchttps://www.youtube.com/watch?v=8w2lmh28_TE بخشش …

شفا و آزادی, قدم سوم بخشش بجای تلخی Read More »

Scroll to Top