شبانی نوین

تجهیز شبانان

رهبری و شبانی نوین

شاگردسازی نوین

رهبری نوین چیست؟

اقتدار چیست؟

آتوریته 2:2

نمودار تعادل روحانی

اصول ارزیابی

تشخیص عطایا و خواندگی

شبانی در رهبری نوین

اصول پایه ای یک رهبر

مسئولیت و وظیفه یک رهبر

کارایی یک رهبر

خصوصیات یک رهبر

(یک)خصوصیات یک رهبر

خصوصیات یک رهبر (دو)

وظیفه اکتیویت کردن

آنان و یا لاوی کیست؟

چهار مرحله رهبری چیست

عطیه و خواندگی یونیک

ایجاد حرکت

استراتژی حرکتی کلیسا

فرق بین انگیزه و الهام

مدیریت موثر

بهانه ها در عدم رشد

رسیدن به تعداد ۵۰

عبور از ۵۰ و رسیدن به ۱۰۰

عبور از ۱۰۰ و رسیدن به ۲۰۰

عبور از ۲۰۰ و رسیدن به ۴۰۰

عبور از ۴۰۰ و رسیدن ۱۰۰۰

سه میم رهبری

پنج میم شاگردی و شبانی

سه کلام پیروزی

نمودار ارزیابی و رشد

یک نهضت موثر

پروژه خدمتی

اهداف شخصی

همکاری تیمی

اتحاد بین رهبران

حل اختلافات

آیا حق با من است

اگر حل نشد چکار کنم

دیدگاه ملکوتی یک

دیدگاه ملکوتی دو

هدف استفاده از مدیا

کلیساهای خانگی

نحوه شبانی یک

نحوه شبانی دو

آیا میتونید شبان من باشید

دستگذاری

Scroll to Top